Έναρξη του Έργου Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων

Η ΟΛΘ Α.Ε. και το ΔΙΠΑΕ, συναντήθηκαν με σκοπό την επίσημη έναρξη των εργασιών του Έργου Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων (κωδικός KMP6-0273918).

Το έργο, υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δράση «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εντάσσεται στον Άξονα 01 του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 1b1: «Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Το Έργο Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.